03536330332
یزد ، میدان مسکن ، ابتدا خیابان سلمان ، نبش 3
info@yccom.ir

خدمات گرید

تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ نرخ نامه به اعضا و رسته‌های تحت پوشش

تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ نرخ نامه به اعضا و رسته‌های تحت پوشش

تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ نرخ نامه به اعضا و رسته‌های تحت پوشش

نظارت و بازرسی

نظارت و بازرسی

با توجه به اهمیت رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، ساماندهی و نظارت بر رعایت نرخ‌های قانونی و همچنین رعایت ضوابط مربوطه جهت…

رسیدگی به شکایات خریداران، مصرف‌کنندگان و بازرسان نهادهای نظارتی

رسیدگی به شکایات خریداران، مصرف‌کنندگان و بازرسان نهادهای نظارتی

بنا به‌تصریح ماده (72) قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه " خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند…

حل اختلافات بین اعضای صنف

حل اختلافات بین اعضای صنف

جهت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات همکاران و اعضای صنف کمیسیون حل اختلاف متشکل از اعضای صاحب‌نظر و پیشکسوت و طبق تجویز بند (ط)…

نظارت و بازرسی

با توجه به اهمیت رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی،…

رسیدگی به شکایات خریداران، مصرف‌کنندگان و بازرسان نهادهای نظارتی

بنا به‌تصریح ماده (72) قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه…

حل اختلافات بین اعضای صنف

جهت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات همکاران و اعضای…