03536330332
یزد ، میدان مسکن ، ابتدا خیابان سلمان ، نبش 3
info@yccom.ir

حاج حسین دستمالچیان

  • حاج حسین دستمالچیان
  • اعضای هیات مدیره
  • کارشناسی
  • 20 آذر 1401

حاج حسین دستمالچیان

انجام مسئولیت های رئیس اتحادیه در غیاب وی
شرکت در جلسات با هماهنگی رئیس اتحادیه
پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه