03536330332
یزد ، میدان مسکن ، ابتدا خیابان سلمان ، نبش 3
info@yccom.ir

محمدرضا دهقانی محمودآبادی

  • محمدرضا دهقانی محمودآبادی
  • اعضای هیات مدیره
  • دکتری
  • 20 آذر 1401

محمدرضا دهقانی محمودآبادی

مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه
اظهار نظر در خصوص پیش نویس بودجه ، ترازنامه و صورت های مالی سالانه اتحادیه
پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه
ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیأت مدیره به صورت ماهانه