03536330332
یزد ، میدان مسکن ، ابتدا خیابان سلمان ، نبش 3
info@yccom.ir

نظارت و بازرسی

در صورت نیاز به راهنمایی تماس بگیرید!
03536330332 03536281566

نظارت و بازرسی

با توجه به اهمیت رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، ساماندهی و نظارت بر رعایت نرخ‌های قانونی و همچنین رعایت ضوابط مربوطه جهت صدور پروانه کسب، کمیسیون بازرسی اتحادیه حسب تکالیف موضوع‌بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفی تشکیل و کلیه واحدها تحت نظارت و بازرسی اتحادیه و بازرسی مشترک اتحادیه و مراجع نظارتی از قبیل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف قرار می‌گیرند. همچنین شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و غیرقانونی از تکالیف کمیسیون بازرسی است و در صورت شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب گزارش قانونی بازرسان به اتحادیه ارسال می‌گردد.

درخواست صدور پروانه کسب و عضویت در اتحادیه